Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Head Spa Paradise, gevestigd aan de Nieuwe Heilaarstraat 39, 4813 AR te Breda, en een cliënt waarop Head Spa Paradise deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning Head Spa
1. De medewerker zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. Head Spa Paradise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medewerker zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Head Spa Paradise melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Head Spa Paradise het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen en dus ook de aanbetaling houden.
Indien een cliënt een cadeaubon wil inwisselen en de afspraak niet nakomt of niet tijdig annuleert, behoudt Head Spa Paradise zich het recht voor om het volledige honorarium voor de geplande behandeling in rekening te brengen bij de cliënt, of om de cadeaubon ongeldig te verklaren.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Head Spa Paradise moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4: Persoonsgegevens en Privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
6. Head Spa Paradise stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Artikel 5: Betaling
1. Head Spa Paradise vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. Client voldoet bij het boeken slechts een aanbetaling van 25 euro. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de restbetaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Head Spa Paradise is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Head Spa Paradise is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
3. Het ondergaan van een behandeling met haarextensions geschiedt op eigen risico. Head Spa Paradise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de behandeling met haarextensions.
4. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Head Spa Paradise zelf.

Artikel 7: Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Head Spa Paradise.
2. Head Spa Paradise moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Head Spa Paradise de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, ​zie artikel 8.
5. Indien Head Spa Paradise en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

Artikel 8: Garantie
Hieronder wordt verstaan de verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9: Beschadiging en diefstal
1. Head Spa Paradise heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Head Spa Paradise meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10: Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.  

Artikel 11: Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Head Spa Paradise en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Head Spa Paradise.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 12: Webwinkel
1. Op productverkopen via de webwinkel van Head Spa Paradise, zijn de algemene voorwaarden webwinkel van toepassing.
2. Daar waar deze algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden webwinkel, zijn de algemene voorwaarden webwinkel leidend..

Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Giftcard/ stempelkaart / kortingsbon

  • . Deze is niet inwisselbaar tegen contant geld
  •   Na afgifte datum één jaar geldig


Artikel 14: Content
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Head Spa Paradise is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht.


Artikel 15: Acties
Onze acties zijn niet inwisselbaar voor geld. 

Veelgestelde vragen

Is de behandeling geschikt voor alle haartypes?

Ja, de behandeling kan bij alle haartypes worden toegepast. De behandeling is namelijk gericht op de hoofdhuid en niet op het haar. Uiteraard wordt het haar gewassen en handdoekdroog geföhnd indien gewenst, maar wij zijn geen kapper. Bij bepaalde haartypes kan het voorkomen dat het haar niet meer in model zit na de behandeling.

Moet ik mijn haren van tevoren wassen en uitkammen?
Wassen hoeft niet, dat doen wij voor je! Het is wel fijn als je je haren van tevoren hebt gekamd, zodat dit minder tijd in beslag neemt tijdens de behandeling en je langer kunt genieten.

Kan ik komen met extensions?
Ja dat kan, maar het is een must om ze vooraf uitgekamd te hebben. Anders wordt dit van je tijd afgetrokken en dat zou zonde zijn. Houd er wel rekening mee dat de beleving anders kan zijn als je extensions hebt, omdat het gevoel op je hoofd dan op sommige plekken iets minder is. We checken eerst hoeveel extensions je hebt, of ze goed gekamd zijn (!!) en hoeveel ruimte er over is op de hoofdhuid. Soms moeten we bepaalde stappen overslaan als er niet veel 'hoofdhuid-ruimte' is door die prachtige extensions, of als bepaalde handelingen meer tijd in beslag nemen door de extensions. Geen stress! We willen nog steeds dat je een geweldige ervaring hebt. Dus, als je extensions hebt, vertel het ons van tevoren, zodat we alles perfect kunnen afstemmen.

Moet ik speciale kleding dragen tijdens de behandeling?
I.v.m. de massage is het fijn als je trui uit kan. Je kunt er een hemd onder dragen als je dat fijn vind want die mag je aan laten. 

Kan ik sieraden aan laten?
Kettingen kun je het beste niet aan doen en grote oorbellen ook niet. 

Zijn de producten die jullie gebruiken veganistisch en milieuvriendelijk?
Ja, we gebruiken 100% veganistische, biologische producten van het merk Oway. Deze producten zijn ontzettend milieuvriendelijk. Denk hierbij aan kartonnen en glazen verpakkingen.

Is de behandeling geschikt voor mensen met hoofdhuidproblemen?
Ja, een behandeling is geschikt voor mensen met hoofdhuidproblemen. Je kunt het beste de behandeling 'Scalp Detox & Head Spa' boeken als je kampt met een hoofdhuidprobleem. We analyseren dan eerst de hoofdhuid en maken daarna een behandeling op maat. Als je ernstige hoofdhuidproblemen hebt is het belangrijk om ons te informeren over jouw specifieke aandoening zodat we de behandeling kunnen aanpassen aan jouw behoeften en eventueel kunnen overleggen met een medisch specialist of dermatoloog voordat we starten met de behandeling.

Hoe vaak moet ik een headspa boeken voor optimaal resultaat?
In combinatie met thuisgebruik van de juiste producten, is het in veel gevallen haalbaar om na 3 behandelingen een gezonde en herstelde hoofdhuid te behouden.

Wat is het verschil tussen een head spa behandeling en een reguliere kappersbehandeling?
Een head spa richt zich voornamelijk op de gezondheid van de hoofdhuid en een stukje wellness, terwijl een reguliere kappersbehandeling meestal gericht is op haarstyling en knippen. Een head spa legt de focus meer op hoofdhuidverzorging en ontspanning.

Is een head spa geschikt voor zwangere vrouwen?
Ja zeker!

Bieden jullie ook duo-behandelingen aan?
Momenteel bieden wij geen duo-behandelingen aan, maar jullie kunnen wel een tijdslot na elkaar reserveren. We hebben een fijne wachtruimte waar de ander kan wachten.

Wat gebeurt er als ik te laat kom?
De tijd die je te laat komt, wordt ingekort op de behandeling vanaf het moment dat je 5 minuten of langer te laat bent.

Hoe zit het met annuleren?
Indien je uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeeft dat je bent verhinderd, kun je de afspraak verplaatsen of kosteloos annuleren. 
Als je dit niet uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeeft, worden de kosten alsnog in rekening gebracht.

Kan ik een cadeaubon komen ophalen in plaats van online bestellen?
Ja, dat kan mits u hier van tevoren een afspraak voor maakt.
Dit i.v.m. het continu geven van behandelingen.